ትግርኛ – tǝgrǝñña

andere Sprachen | other languages

# ቤት ምክሪ ስደተኛታት ቱሪንገን#

ነጻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብ online ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ንተመሃሮን ፡ወለድን ፡መምህራንን ሓገዝ ይህብ።

*ክሳብ መወዳአታ ክፍሉ ትምህርቲ ናይ’ዚ ዓመት ድማ ብነጻ ይህብ።

*መአተዊ ብቓንቃ ጀርመንን ኢንግሊዝኛን ኢዩ።

*ትሕዝቶ ቓንቃታት ድማ ጀርመነኛ፡ኢንግሊዝኛ፡ዓረብ፡ዳሪ፡ቃንቃ ሽወደን፡ትግርኛን ሶማልን።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ

ኣቲኩም ክትረክቡ ትክአሉ።


** ሓበሬታ መደብ ጉዕዞ ባቡር ካብ ilmenau ክሳብ Erfurt ካብ 01 ሚያዝያ ክሳብ 19 ሚያዝያ 2020 **
 
# ኣብ መስመር Ilmenau und Erfurt ባቡራት ኣለዋ  ግን ብዉሑድ ኢየን ክጎዓዛ።#
 
# ክትጎዓዙ ምስ ተደልዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ Link ብምርኣይ፡መደብ ጉዕዞ ካብ ዕለት 01-19-ሚያዝያ 2020 ኢዩ።
 
# ኣብ መደብ ጉዕዞ ብቀይሕ ተመልኪትሉ ዘሎ ጉዕዞ የለን ማለት ኢዩ።#
 

* ቀጥታዊ (ህሉዉ) ብኮሮና ቫይረስ ዝተለክፉ ብዝሒ ኣብ Ilm-Kreis ዕለት 31-መጋቢት 2020 ሰዓት 9፥30 *
 
ኣብ Ilm-Kreis 58 ሰባት ብኮረና ቫይረስ ተለኪፎም፡03 ድማ ሓውዮም።01 ሰብ ድማ መይቱ።
 
ኣብ ዞባ Thuringen  ድማ በዚ ቫይረስ 798 ሰባት ሓሚሞም ኣለዉ።

# ውሳነ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ጀርመን ካብ ዕለት 22 መጋቢት 2020#

አቲ ውሳነ ድማ ክሳብ 05 ሚያዝያ 2020 ኮይኑ።

# አቲ ውሳነ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል።#

 • ውሑድ ማሕበራዊ ርክባት።
 • ሰባት ምስ ብዙሓት ሰባት ከይራከቡ።
 • ዝኮነ ሰብ ካብ 1,5 ሜትሮ ንላዕሊ ምስ ሰባት ክፍንተት ኣለዎ።
 • ኣብ ህዝባዊ መጋዓዝያ ይኩን ካልአን ሰብ ናብ ዘድልዮ ብምካድ፡ጉጅለ

ክፈጥር ኣይግባአን።

 • ዝኮነ ሰብ ስራሕ ክከይድ ይክአል።
 • ዝኮነ ሰብ መግቢ ይኩን ነገራን ክሽምት ይክአል ኢዩ።
 • ዝኮነ ሰብ ናብ ሓኪሙ ወይ ሕክምና ክከይድ ይከአል ኢዩ።
 • ወግዕዊ ኣኬባ ምስ ዝህሉ ክክየድ ይከኣል ኢዩ።
 • ሰባት ኣገዳሲ ቆጸራ ኮነ ፈተና ምስ ዝህልዎም ክከዱ ይከኣል ኢዩ።
 • ንካልኦት ሰባት ምሕጋዝ ድማ ይፍቀድ ኢዩ።
 • ሰባት ስፖርት በይኖም ኮይኖም ክሰርሑ ይከኣል።ከምኡ ውን ምዝዋር፡

ብብሽግለታ ምዝዋር ዝኣመሰሉን።

 • ሰባት ብአኩብ ፌስታ ምግባር ኣይፍቀድ ኢዩ።
 • ቤት መግቢ ኮነ መዕረፊ ኣጋይሽ ዕጹዋት ኢዮም።መግቢ ተደሊካ ገዚአካ ንገዛ ምውሳዲ ወይ ድማ ናብ ገዛ ምጥላብ ኢዩ።
 • አዳ መሻጢት፡ኣንዳ ቀምቃማይ፡አንዳ ስነ ጽባቀን አንዳ መወቀጥን ዕጽዋት ኢዮም።

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248


#ኢድና ብተደጋጋሚ ብሳምና ክንሕጸብ ኣለና።#
ኣብ Neustadt(ilm-kreis) ትበሃል ዓዲ ፡አታ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ኣትያ ኣላ።ማለት ካብ ዕለት 22-መጋቢት ክሳብ ዕለት 05 ማዝያ 2020።

 • ውሸባ ማለት ኣብ ዘለካ ማለት ናብ ካልአ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድን።
  *ኩሉ ማሕበራዊ ነገራት ድማ ከም መግብን፡መድሃኒትን ተዳሊሎም ኣሎ።
 • ኣብ ilm-kreis 11 ሰባት በዚ ቫይረስ ተለኪፎም ኣለዉ።አቶም 06 ድማ ካብ Neustadt ኢዮም።

ኣነን ንስኩም ኮይንና ሂወትናን ሂወት ሕብረተ ሰብናንን ነድሕን።

https://www.ilm-kreis.de/Quicknavigation/Startseite/Neustadt-wird-f%C3%BCr-zwei-Wochen-unter-Quarant%C3%A4ne-gesetzt.php?object=tx,2778.5&ModID=7&FID=2778.1949.1


 • ** 10 ሰባት በዚ ሕማም  ተለኪፎም ኣለዉ።  **
 •  
 • አቶም 04 ሓደስቲ ክኮኑ ከለዉ፡ 
 • ብጠቅላላ 10 ማለይ ኢዩ።ንሳቶም ኣብ ገዝኦም ተወሺቦም ኣለዉ።
 • [1, 21.03.2020, 18 Uhr] https://www.ilm-kreis.de/Quicknavigation/Startseite/Stand-Samstag-21-M%C3%A4rz-2020-18-Uhr-10-best%C3%A4tigte-Coronavirus-F%C3%A4lle-im-Ilm-Kreis.php?object=tx,2778.5&ModID=7&FID=2778.1947.1
 • [2, 21.03.2020, 10 Uhr] https://www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin

 • #ሓበሬታ ሓዱሽ ፕላን መስመር መጋዓዝያ ደቡብ ቱሪንገን#

  • ካብ ዓርቢ ዕለት 20-03 ክሳብ ሰንበት 19-04-2020 ማለት ካብ Erfurt-Ilmenau-Rennsteig ካብቲ ንቡር ስርሑ ክጎድል ምካኑ፡ብፍላይ ድማ ዓርቢ ናይ ለይቲ፡ቀዳም ፡ ሰንበትን ድማ የለን።
  • ሓፈሻዊ ሰብ ዝራከበሎም ቦታታት ክሳብ ሚያዝያ 19 አዞም ዝስዕቡ ቦታታት ክልኩላት ምካኖም ንመክር።
  • ኣብ መጻወቲ ቦታታት ዘይ ምካድን ብብዝሒ ዘይ ምርካብን።
  • አንዳ ቀምቃማይ ወይ አንዳ መሻጢ
  • አንዳ ስነ ጽባቀን አንዳ መወቀጥን
  • አንዳ መሳጅ፡ኣብያተ ስፖርታዊ ንጥዕናን
  • ናይ ቱሪዝም ቦታትትን ወሃብቲ ምክርን

  #ክሳብ ሕጂ ፍቁዳት ቦታታት ድማ

  • ጥምቀት ይኩን ካልአ ጽምብላት ውሑዳት ሰባት ምካን።
  • መርዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከድካ ማለት ኣብ መጃጋዛቤት ክልተ መጻምድን፡መስካክርን ቆልዑ አንተልዮሞም ድማ ክማለዎም ይፍቀድ፡ማለት ናይ መርዓውቲ።
  • ቆጸራ ምልጋስ ደም
  • ብጀካ ካብ ሱፕር ማርኬት ኣብ ቤት መግቢ ከድካ፡ብብዝሒ ምአካብ ብጉጅለ ምንቅስቃስን፡ኣብ ሪጋ ንገብረሉ ቦታታት ድማ አንተውሓድ ሜትሮን ፈረቃን ርሕቀት ክህልወካ ኣለዎ።

  ነብሰ ጾራት ዝኮነ ግጭት ምስ ዘጋጥመክን ኣብ ምክሪ ትረክባሉ ክትከዳ ይግበኣክን።